Zápis do přípravné a první třídy

Informace pro rodiče Zobrazit
Zápisní lístek do přípravné třídy Stáhnout
Zápisní lístek do první třídy Stáhnout
Žádost o odklad Stáhnout
Plakát - Zápis

Informace k zápisu

KDY?

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne:

v pátek 12. 4. 2024, od 14:00 – 17:00

sobotu 13. 4. 2024, od 8:00 – 11:00

S sebou přineste RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ.

(V případě zastupování zákonného zástupce je třeba předložit ověřenou plnou moc)

U zápisu je nutné vyplnit zápisní lístek a žádost o přijetí. Tyto žádosti si můžete stáhnout a vyplnit předem – ke stažení – zde

Těšíme se na Vás.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Informace k zápisu z MŠMT

Zápis do 1. třídy:

K zápisu se dostaví děti, které jsou narozeny v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky. O odložení povinné školní docházky žádá zákonný zástupce ředitele školy v době zápisu do školy a žádost musí doložit:

 1. Doporučením školského poradenského zařízení
 2. Doporučením odborného lékaře/pediatra

Pokud by se chtěl dostavit zákonný zástupce k zápisu s dítětem:

 • narozeným od 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018, musí podat písemnou žádost o přijetí řediteli školy a tuto žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení
 • narozeným od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019, musí podat písemnou žádost o přijetí řediteli školy a tuto žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis do přípravné třídy:

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Žádost o zařazení do přípravné třídy (bez odkladu)

 • žádost o zařazení do přípravné třídy
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra)

Žádost o odklad a zařazení do přípravné třídy

 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • žádost o zařazení do přípravné třídy
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra)

O zařazení do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel. Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit k zápisu ve vypsaných dnech, kontaktujte vedení školy a zažádejte si o náhradní termín.

Tel: 554 77 30 61, 554 77 30 71

Co k zápisu? Jaké dokumenty budu u zápisu potřebovat?

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
 • žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí s odkladem)
 • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Uvažuji o odkladu. Co mám pro to udělat?

Pokud si nejste jisti a pochybujete o dostatečné připravenosti vašeho dítěte, je potřeba ještě před zápisem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP). Tam vám, na základě testů a rozhovorů, doporučí nejvhodnější řešení.

Rozhodnutí o odkladu ale bude nejspíš na vás, na rodičích. Vy znáte své dítě nejlépe a po posouzení všech okolností se jistě rozhodnete správně.

Jak zjistit, zda je mé dítě připravené na vstup do 1. třídy? Obecně ale platí tyto hlavní zásady:

 • Dítě by mělo znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.
 • Dítě by nemělo mít potíže se základní sebeobsluhou – převlékání, přezouvání, osobní hygiena, stravování, stolování, udržování pořádku.
 • Dítě by mělo umět dodržovat určitý denní režim – chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek.
 • Dítě by mělo mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy. Dítě dokáže pracovat samostatně i ve skupině.
 • Dítě by mělo zvládnout správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit…
 • Dítě by mělo znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým. Mělo by umět bez vyzvání pozdravit, poprosit a poděkovat.
 • Dítě by mělo zvládat samostatně a logicky uvažovat a souvisle a srozumitelně (správně vyslovovat všechny hlásky) vyprávět.

Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost

 • při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu

 • televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

 • pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin

 • vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte

 • stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za

 • výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou

 • ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi

 • uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Máte nějaký dotaz?