should i order viagra online prendre du viagra a 19 ans generic viagra and india viagra over the counter at walmart sans ordonnance viagra
Čtvrtek 13. května 2021
Svátek má:  Servác

Přípravná třída

 Ve školním roce 2021/2022 otevírá naše škola přípravnou třídu základní školy. 

 Přípravná třída ZŠ je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy usnadní jejich přechod na základní vzděláván .Přednostně pak pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním.
  
 Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení základního vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní. Aktivity a program přípravné třídy se řídí Školním vzdělávacím programem pro přípravný ročník

 Obsahem vzdělávání je prohlubování sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé a jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v prostoru a čase, podpora hudebního a výtvarného projevu

 O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů. Žádost je podložena doporučením školského poradenského pracoviště (PPP, SPC).


Organizace výuky: 

 Vzdělávání v přípravné třídě probíhá 4 hodiny denně od 8 – 11,40. Výuka je realizována formou her. Je rozdělena do kratších časových úseků, jednotlivé činnosti se v průběhu dne střídají a prolínají navzájem . Práce s dětmi probíhá nenásilnou formou. Důraz je kladen na přirozenost a na rovnocenné naplňování všech dětských potřeb . 

 Velkou výhodou je nižší počet dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat s žáky individuálně. Dětem je k dispozici stravování ve školní jídelně a pobyt ve školní družině, která je v provozu od 6,00 – 16,30 h. 

 Docházka do přípravné třídy je bezplatná

 Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná a bude vedena v třídní knize. 

 Průběžné hodnocení pokroků dítěte probíhá formou slovního hodnocení

 Po absolvování přípravné třídy mohou děti nastoupit do základní školy podle místa bydliště, případně podle výběru svými zákonnými zástupci.

Zápis ke stažení - dokument nejprve stáhnout do PC, teprve poté vyplnit!

5.3.2021 (zobrazeno: 556)
Mgr.Bc. Jiří Pozdíšek

přidat k oblíbeným položkám přidat k oblíbeným             vytisknout Vytisknout                poslat e-mailemposlat e-mailem   

instagram

Nástěnka
Školní časopis